Въведение

Изкуственото осветление в оранжериите е мощен фактор за растежа на зеленчуците и цветята. Осветлението в оранжерии не е самоцел, а целенасочена дейност за постигане на интегрирано управление на растежни фактори като: Светлина, Въглероден диоксид / CO2 /, Температура на въздуха / Ta /, Температура на почвата / Ts /, Влажност / RH /, Вода / H2O /, Тор / хранителен състав /. Цялостното управление на факторите на растеж дава възможност за ефективно оптимизиране на оранжерийното производство и постигане на високи производствени резултати.  Изкуственото осветлението в оранжерии има много положителни ефекти върху разсад и производство на продукти:

  • По -добро качество на кореновата система. По -големи и стабилни листа.
  • По -големи цветове и по -добро разклоняване.
  • По -малък шанс за аборт на пъпките.
  • Подобрява конкурентната позиция на пазара. Повишен добив (тегло и обем)
Close Menu